Vizija, misija ir vertybės

 Vizija

Moderni, besimokanti, atvira naujovėms, puoselėjanti chorinio dainavimo tradicijų tęstinumą mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti muzikavimo sėkmę.

Misija

– Profesionaliai teikti mokiniams visapusišką, kokybišką muzikinį ugdymą.
– Ugdyti atvirą kaitai, kūrybingą, pilietišką ir atsakingą asmenybę.
– Nuosekliai ugdyti darnią asmenybę, puoselėjant mokyklos bendruomenės tradicijas.
– Teikti mokiniams muzikos pažinimo ir muzikavimo džiaugsmą.
– Siekiant gerų ugdymo(si) rezultatų, kurti įsimenančias, prasmingas gyvenimo mokykloje patirtis.

Vertybės

Pagarba ir tolerancija – mes siekiame abipuse pagarba paremtų vaikų ir suaugusių santykių bei priimame kitaip mąstantį.
Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas – mes siekiame vadovautis šiomis vertybėmis kaip būtina sąlyga bendruomenės kūrybinėms galioms atsiskleisti ir plėtotis.
Sėkmės siekimas – mes siekiame kiekvieno sėkmės, pastebime pažangą, skatiname pasididžiavimą savo veikla ir savo mokykla.
Atsakomybė – mes siekiame auginti atsakingą visuomenės narį, didinti kiekvieno atsakomybės supratimą, nebijoti jos prisiimti, skatiname sąmoningą lyderystę.
Dialogiškumas – mes siekiame į kiekvieną įsiklausyti, išgirsti bei suprasti ir sudarome galimybes kiekvienam įsitraukti.