Mokykloje vykdomos programos

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa(AMU)

Priimami 5 – 6 metų berniukai ir mergaitės. Grupiniai užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę. Mokoma muzikos pradmenų.

Pradinio muzikinio ugdymo programa (1 – 4 klasės)

Į pirmą klasę priimamos 7 metų mergaitės, turinčios elementarius muzikinius gebėjimus, sveiką balsą. Mokomasi dainuoti chore, muzikos rašto (solfedžio), grojama pasirinktais muzikos instrumentais (fortepijonas, smuikas, fleita, gitara). Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (6 savaitinės pamokos) vyksta 2-3 kartus per savaitę. Nuo ketvirtos klasės moksleivės pereina į jaunučių chorą.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (5 – 8 klasės)

Mokinės gauna pagrindines solfedžio, muzikos literatūros žinias, groja muzikos instrumentu, nuo šeštos klasės turi balso lavinimo pamokas. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (9 – 10 savaitinių pamokų) vyksta 3 kartus per savaitę. Mergaitės penktoje klasėje dainuoja jaunučių, nuo šeštos klasės –  jaunių choruose.

Aštuntoje klasėje yra užbaigiamas pagrindinis muzikos mokyklos kursas. Pakankamai įsisavinusios programą, po pasiekimų patikrinimo, mokinės gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą.  Gabios, motyvuotos, turinčios gerus balsinius duomenis moksleivės, gali būti kviečiamos ir nuo septintos, ar aštuntos klasės dainuoti koncertiniame merginų chore. Sėkmingai pabaigusios pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir norinčios tęsti muzikinį ugdymą mokinės gali rinktis programas:

Ilgalaikio kryptingo muzikinio ugdymo programa (9 – 11 klasės)

Mokinės dainuoja merginų chore ar merginų ansamblyje, turi balso lavinimo dalyką, gali groti ansambliuose: išilginių, skersinių fleitų, smuikų, fortepijonų. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę (5-6 savaitinės pamokos).

Tęstinio muzikinio ugdymo programa (9 – 12 klasės)

Šią programą gali rinktis gabios, motyvuotos mokinės, turinčios ryškius muzikinius gebėjimus bei norinčios savo gyvenimą susieti su muzika. Mokinės kaip pagrindinį dalyką gali rinktis chorinį ar solinį dainavimą. Šalia jų mokosi bendrųjų muzikinių gebėjimų ir pasirenkamųjų dalykų: solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, harmonijos, muzikos kūrinių analizės, bendro fortepijono, choro ir balso lavinimo. Sėkmingai baigusios šią programą, mokinės gali stoti į aukštąsias mokyklas, kur reikalingas muzikinis išsilavinimas.

Mokinės, baigusios Ilgalaikio kryptingo ir Tęstinio muzikinio ugdymo programas, po pasiekimų patikrinimo, gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą, patvirtinantį  programų baigimą.