Dokumentai

Vadovų, mokytojų, specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Lygių galimybiu politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Slapukų politika

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno „Mano dienynas” nuostatai

Mokinių nukreipimo mokytis Merginų chore ar Merginų ansamblyje tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Mokytojų atestacija

Darbo apmokėjimo sistema

Duomenų apsauga

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbo ir vidaus tvarkos taisyklės