Dokumentai

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Slapukų politika

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno „Mano dienynas” nuostatai

Mokinių nukreipimo mokytis Merginų chore ar Merginų ansamblyje tvarkos aprašas

Mokytojų atestacija

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Duomenų apsauga

NVŠ higienos normos

Geros mokyklos koncepcija